dr. E. (Ena) Jansen

 • Telephone:+31 20 59 86443
 • E-mail:e.jansen@let.vu.nl
 • Unit:fac. der geesteswetenschappen ( taal,lit.&comm. )
 • Position:Universitair docent moderne Nederlandse letterkunde(VU); Bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde (UvA)

Aanwezig: Onregelmatig aanwezig: maak een afspraak

Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Fax (+31)(0)20-5986500 
 
Specialismen: Zuid-Afrikaanse letterkunde: teksten van vrouwen op het breukvlak van Zuid-Afrika en Nederland, het spanningsveld tussen feit en fictie,  egodocumenten; Boereoorlog-dagboeken, migrantenliteratuur, beeldvorming,  Elisabeth Eybers

Onderwijs

Moderne Nederlandse proza, Nederlandse jeugdliteratuur, Zuid-Afrikaanse literatuur.

Zie recente studiegids

Onderzoek

Mijn onderzoek over bovengenoemde specialismen is ondergebracht bij de Onderzoekschool Letterkunde (OSL): 'waarden en normen'

Honorary Professorial Research Fellow, Universiteit Witwatersrand, Johannesburg, Zuid-Afrika

Publicaties

1.  Publicaties in Peer-Reviewed ZA-Geaccrediteerde vakbladen

 • 1975: "Van altaarkleed tot voetevel", in Standpunte XXXI, 3 Junie (pp. 26-41). On W.E.G. Louw.
 • 1981: "Oor norme in die literatuurgeskiedenis", in Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jrg. 21:1, Maart (pp. 16-25).
 • 1981: "n Tsjeggiese strukturalis en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis", in Humanitas: Tydskrif vir Navorsing in die geesteswetenskappe. Vol. 7:1 (pp. 71-78). Pretoria: Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing.
 • 1992: "Eybers die lig bevreemde vreemdeling - 'n digter in ballingskap", in Tydskrif vir Letterkunde XXX:1, Februarie 1992 (pp. 1-24).
 • 1992: "'Afstandsprobleme' in Elisabeth Eybers se 'Nederlandse' gedigte" in Stilet IV:2, September  (pp. 11-22).
 • 1993: "Miles se Moleko en Multatuli se Max", in Tydskrif vir letterkunde XXXI:1, Februarie  (pp. 22-42).
 • 1997: "Belemmering en transformasie by Lettie Viljoen en Francis Bacon", in Tydskrif vir Letterkunde XXXV:1, Februarie: 24-32.
 • 1997: "A.A. Balkema: (1906-1996)", in Tydskrif vir Letterkunde XXXV:1, Februarie: 90-94.
 • 1997:"'Wij meenden evenwel voor Zuid-Afrika onzen plicht gedaan te hebben.' Die Suid-Afrikaanse gedeelte van dr. Aletta Jacobs van Amsterdam se Reisbrieven uit Afrika en Az (1913)", in Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 4:1, Junie: 1-27.
 • 1998: "The discourse of difference in Reisbrieven uit Afrika en Azië (1913) by Dr. Aletta Jacobs: A Dutch Feminist's perspective on South Africa and the Dutch East Indies", in special issue on Colonial Discourse and Postcolonial Theory of Journal of Literary Studies/ Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 14: 1/2 July: 102-115.
 • 1998: "'Eene eeuw van onrecht' - De ethische en esthetische problemen van getuigenverslagen. Van Johanna van Warmelo tot Antjie Krog" in Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 5:2, Desember: 113-127.
 • 1999: "Ek ook het besluit om van my bittere lydingskelk te vertel." Het meervoudige  (post-)koloniale vertoog in autobiografische vrouwenteksten over de Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899-1902).  Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans: 6:2 162-186 (special Anglo-Boer War issue).
 • 2000:
  1. ‘Notities over de weerklank van Zuid-Afrikaanse literaire vertogen’ in Nederlandse Letterkunde (thema-nummer: Letterkunde in Zuid-Afrika), 5:3 augustus: 204-218.

  2. ‘’n Blik van Buite – redaksioneel’ in Stilet, XXII:2, September, pp. vii-xii. Guest editor of the special issue (165 pp., 11 articles).
 • 2002: ‘Inleiding. Egodokumente in/ en die literatuur anno 2002’ in Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 9:1, Junie 2002: 1-8. Guest editor of the special issue (118 pp., 6 articles).
 • 2003:
  1.‘Het voortbestaan van de zeventiende-eeuwse Khoi-vrouw Krotoa in de Zuid-Afrikaanse historiografie en letterkunde.’ In Indische Letteren 18:2, juni 2003, pp. 69-82.

  2. ‘Ampie aan de Amstel. De cretieve energie van grensoverschrijding in de Zuid-Afrikaanse letterkunde.’ In Neerladistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquim Neerlandicum 24-30 augustus 2003. pp. 139-166. Wouwbrugge, IVN. Red. A.J. Gelderblom et al. ISBN 90 72870 07 7.

  3. ‘Krotoa van de Kaap. Soebatster en flickfloyster’. In Vrijtaal. Optima. Literair Tijdschrift. Jrg. 21:4, augustus 2003, pp. 178-184. Red. Adriaan van Dis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. ISBN 90 446 0277 2.

  4. ‘Ampie aan de Amstel. De creatieve energie van grensoverschrijding in de Zuid-Afrikaanse letterkunde’. In Stilet September 2003. Gastredacteur Helize van Vuuren. Jrg. 15:2, pp. 84-110.
  5. ‘Elizabeth Conradie (1903-1939) – ‘n Terugblik op haar lewenswerk’. In Stilet September 2003. Gastredacteur Helize van Vuuren. Jrg. 15:2, pp. 1-19. Co-author Sief Veltkamp-Visser.

  6. “Ons samelewing sal nog ingewikkelder gemaak word.’ Twee vertelmomente van Anna Barry se Boereoorlogdagboek Ons Japie (1960). Pp. 242-269. In Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans. ISSN 1022-6966. GasTredakteur Andries Visagie.

Verschijnt binnnenkort

 1. Artikel over representaties van vrouwelijke bedienden in Zuid-Afrikaanse fictie. Co-auteur Lonneke van Genugten. Voor Stilet.
 2. Die “Engelse nooientjie” Anna Barry revisited. Voor TNA.

2.   Publicaties in andere (vak)bladen  

 • 1995: "'Ek mis myself steeds minder': In gesprek met Elisabeth Eybers", in Bzzlletin Literair Magazine 223, Jaargang 24, februari (pp. 35-41). Translation by Riet de Jong-Goossens.
 • 1995: "Eigen koers voor Zuidafrikaanse neerlandistiek", in Taalschrift 1995:3, pp. 17-19.
 • 1996: "Literatuur in een nieuwe lente: een regenboog van Zuidafrikaanse boeken", in Vlaanderen 262, Jaargang 45:4, september-oktober  (pp. 202-205).
 • 1997: "Les relations culturelles entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud: hier et aujourd'hui", in Septentrion: Arts et culture de Flandre et des Pays-Bas, 26:2, juin: 58-64.
 • 1997. "De koloniale stem van Aletta Jacobs", in Lover: Tijdschrift voor feminisme, cultuur en wetenschap - een uitgave van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam, 24:4, december: 10-16. Translated from English by Mischa Hoyinck.
 • 1997: "'Gevangen in de politiek. Zuid-Afrikaanse schrijvers op tournee". Taalschrift 3/4, december, 26-30.
 • 1997: "Aletta Jacobs op wereldreis: 'Afrika wacht op ontginning door energieke blanken.' Zuidelijk Afrika 1997:4, december, 18-19.
 • 1998: "Nieuwe koers voor de Zuid-Afrikaanse Neerlandistiek." Neerlandica Extra Muros XXXVI:2, mei, 66-72.
 • 1998: "De culturele relatie Nederland-Zuid-Afrika." Article on Dutch-South African relations written on request of editorial board of the Belgian-Dutch magazine Ons Erfdeel, XLI:5, 677-684.
 • 1999: "De oorlog en de Afrikaanse literatuur." Zuid-Afrika (Anglo Boerenoorlog Special) LXXVI:8, augustus, 110-111.
 • 2003:
  1.
  ‘Eva, wat sê hulle?’ oftewel ‘Eva, wat zeggen zij?’ In Zuid-Afrika 80: 4/5, pp. 46-49.
  2. ‘Krotoa: overloper of dubbelspion.’ In Zuidelijk Afrika, 7:2, zomer 2003, pp. 33-35.
  3. ‘Het voortbestaan van de zeventiende-eeuwse Khoi-vrouw Krotoa in de Zuid-Afrikaanse historiografie en letterkunde.’ Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 18: 2, juni 2003, 69-82.
  4. ‘Krotoa van de Kaap. Soebatster en flickfloyster.’ Optima Literair Tijdschrift: Vrijtaal, 21: 4, augustus 2003, 178-184. Amsterdam: Prometheus. Gastredacteur Adriaan van Dis.
 • 2004:
  1. ‘Zuid-Afrika. Identiteit in tekst en taal. Een inleiding.’ In Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. Jrg. 10, nr. 34, april 2004, pp. 3-18. Red. Ena Jansen. Amsterdam: Uitgeverij Wereldbibliotheek. ISBN 90 28420347.

3.  Monografieën en boeken

 • 1977 (herdrukken 1977, 1978, 1980, 1985). Blokboek Karel Schoeman se By Fakkellig (30 pp.). Pretoria/Kaapstad: Academica.
 • 1982.Blokboek Karel Schoeman se Op 'n Eiland (39 pp.). Pretoria/Kaapstad: Academica.
 • 1982. Briewe uit ou Transvaal. Jan Hoogeveen (translated into Afrikaans and introduction) (129 pp.) Kaapstad ens.: Human & Rousseau.
 • 1983. Lieve vrouw en kinders. Brieven van een Urker onderwijzer op zoek naar een toekomst in Zuid-Afrika (128 pp.). Verzameld en ingeleid. Baarn: Bosch & Keuning nv.
 • 1986. Praktiese Nederlands (180 pp., co-auteur Gerrit Olivier). Pretoria & Kaapstad: Academica.
 • 1989:Inleiding tot De Metsiers deur Hugo Claus. Pretoria & Kaapstad: Academica. Literatuur van die Lae Lande-series. Introduction 56 pp. and 12 pp. annotations.
 • 1995:Uit en tuis:Afrikaanse verse uit Amsterdam (co-compiler Hans Ester). Kaapstad en Johannesburg: Human & Rousseau. Anthology of poems by Elisabeth Eybers. With Afterword.
 • 1996:Afstand en verbintenis:Elisabeth Eybers in Amsterdam. (354 pp.) Pretoria: J.L. Van Schaik
 • 1998:Afstand enverbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam (updated and with a new introduction; Dutch translation by Riet de Jong-Goossens. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 1999:Boer en Brit: Nederlandse en Afrikaanse tekste oor die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 (co-compiler prof. W. Jonckheere). With introduction and annotations. Pretoria: Protea Boekhuis.
 • 2001:Uit en tuis. An anthology of poetry by Eybers on migration. Amsterdam: Querido
 • 2001:Boer en Brit. Dutch translation (by Riet de Jong-Goossens and myself). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2003:Eva, wat sê hulle?’ Konstruksies van Krotoa in Suid-Afrikaanse tekste.  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA op 11 april. Vossiuspers UvA. Imprint van Amsterdam University Press. 2003. 32 pp.

3.1 (Mede-)redacteur van boeken

 • 1988:Woorde open die beskouing: Huldigingsbundel opgedra aan prof. Ernst Lindenberg by die geleentheid van sy sestigste verjaardag (191 pp., co-editor) Durban: Butterworth.
 • 2004:Een rijke bron. Over poëzie. Red. Ad Zuiderent, Ena Jansen en Johan Koppenol. Groningen: Historische Uitgeverij. 2004. ISBN 90 6554 193 4. 230 pp.
 • 2004:Zuid-Afrika. Identiteit in tekst en taal. Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur.. Jrg 10, nr. 34, april 2004. Red. Ena Jansen. Amsterdam: Uitgeverij Wereldvenster. ISBN 90 284 2034 7. 115 pp.

4.  Artikelen in boeken

 • 1983: Sections on South African English literature, architecture and fine arts in Winkler Prins Encyclopedie XX, Amsterdam.
 • 1988: "De reiskameraad op het spoor", in Coetzee, A.J. et al: Woorde open die beskouing (pp. 55-74). Durban: Butterworth. Article on Ida Gerhardt's poem "De reiskameraad".
 • 1990: "Eybers die vreemde eend" (pp. 45-61) in Uit liefde en ironie - Liber amicorum Elisabeth Eybers (compiled by H. Ester and E. Lindenberg). Kaapstad en Amsterdam: Human & Rousseau and Querido.
 • 1995: "De positie van Elisabeth Eybers tussen Afrika en Europa". In H. Ester (ed.): Elisabeth Eybers: Poëzie tussen twee werelden: referaten geleverd tijdens het symposium ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de dichteres, pp. 35-59. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut.
 • 1999: "Lettie Viljoen / Ingrid Winterbach", Perspektief en Profiel 2 (red. H.P. van Coller), pp. 733-745. Pretoria: J.L. van Schaik.
 • 2000:
  1. ‘Dr Aletta Jacobs in 1912 op reis in Indië”. In: Trefpunt Indonesië: vrouwen-mannen-geschiedenis 1870-1962 (editors Captain, Hellevoort, Van der Klein).
  2. 11 entries for Encyclopedia of African Literature (ed. Simon Gikandi), London and New York: Routledge.
  3. ‘Elisabeth Eybers over oudworden en “die beproefde patologie van poësie’ in Ziektebeelden (ed. Frans Meulenberg)
 • 2004:
  1. ‘Het kloppen der kleden. Elisabeth Eybers in de Van Breestraat. In Een rijke bron. Over poëzie. Red. Ad Zuiderent, Jansen en Koppenhol. Groningen: Historische Uitgeverij. Pp. 16-26. ISBN 90 6554 193 4.
  2. ‘Spiegelschrift en Sneeuwwitje in anti-apartheid Nederland’ Chapter on the work of Elisabeth Eybers and Marlene Dumas. In  Maaike Meijer & Rosemarie Buikema (eds.), Kunsten in Beweging, Amsterdam: SdU uitgevers. Pp. 59-76. ISBN 90 12 09776 2.
  3. ‘Krotoa alias Eva. Van VOC-document tot stripfiguur. In Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuu. Opgedragen aan Bert Paasman pp. 363-377. . Red. Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg. Leiden: KITLV Uitgeverij.  ISBN 9067182419.

Verschijnt binnenkort

 1. Artikel in boek (On)feilbare kritiek: over Nederlandse critici van Eybers (UvA: Kees Fens symposium, januari 2004)
 2. Eybers migration article in book edited by Merolla and Ponzanesi. To be published in US.

5.  In Congresverhandelingen

 • 1993: "Elisabeth Eybers se toetrede tot die Nederlandse wêreld", in Antipode: Jaarboek vir Nederlandse Studies Jaargang 1 (pp. 65-76). Paper read at SAVN conference, University of Potchefstroom, January 1992.
 • 1998: "'Wij meenden evenwel voor Zuid-Afrika onzen plicht gedaan te hebben.' Die Suid-Afrikaanse gedeelte van dr. Aletta Jacobs van Amsterdam se Reisbrieven uit Afrika en Azië (1913)", SAVAL, June 1998.
 • 2000: "The discourse of difference in Reisbrieven uit Afrika en Azië (1913) by Dr. Aletta Jacobs: A Dutch Feminist's perspective on South Africa and the Dutch East Indies". In Gendered Memories (eds. John Neubauer and Helga Geyer-Ryan), Amsterdam, Atlanta, GA (Rodopi), pp. 21-34.  Proceedings of XVth ICLA conference, Leiden, August 1997.
 • 2004. 3. ‘The risks migrating words take. Some thoughts on the Afrikaans poetry of Elisabeth Eybers in a context of transmigration.’ Pp.141-161. In Catharina Loader and Helmuth A. Niederle (eds.): Literature and Migration: South Africa. Papers read at the Symposium on South Africa Literature. Vienna, 29 November to 2 December 2002. Wien: Edition Praesens. Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft.

Also to be published in American book under the same title based on : ‘The risks migrating words take – the Afrikaans poetry of Elisabeth Eybers in a European Context’, paper given at conference ‘Writing Europe 2001: Migrant Cartographies’, March 2001.

6. Ongepubliceerde verhandelingen

 • 1974: M.A. Die karakterisering van hoofkarakters in die verhalende prosa met verwysing na werke van Karel Schoeman, University of Stellenbosch.
 • 1979: LittDocts: 'n Verkenning van aspekte van literatuurgeskiedskrywing - met spesifieke verwysing na dié van die Afrikaanse letterkunde. Rijksuniversiteit Utrecht.
 • 1992: Ph.D. Elisabeth Eybers se 'Nederlandse' bundels 1962-1991. University of the Witwatersrand, Johannesburg. Later reworked for publication in South Africa and The Netherlands.

7. Gastredacteur

 1. September 2000. Special edition of Stilet: ‘n Blik van buite’ Jg. XII: 2. Editorial (pp. vii-xii) plus 11 contributions. 174 pp.
 2. June 2002. Special edition of Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans: ‘Egodokumente’. Jrg. 9: 1. Editorial (pp. 1-8) plus 6 contributions. 118 pp.
 3. April 2004: South African edition (Zuid-Afrika. Identiteit in tekst en taal) of Armada. Editorial (pp. 3-18) plus 14 contribtions.  127 pp.

8.  Recensies

From 1978 until now about 80 reviews in various newspapers and literary magazines newspapers and magazines in Holland (de Volkskrant - e.g. on J.M. Coetzee's: Waiting for the Barbarians and André P. Brink's: A Chain of Voices) and in South Africa (e.g. in Die Burger, Oggendblad, Vaderland, Die Suid-Afrikaan, Vrye Weekblad, De Kat, Insig). Those written before 1987 are not mentioned.

 • 1987:"Dit is 'n belangrike boek", in De Kat: Augustus  (review of Jeanne Goossen: Louoond).
 • 1988:
  "'n Moderne Europese denkwêreld", in De Kat, April. (reviews of WF Hermans: Een heilige van de horlogerie, of Harry Mulisch: De pupil).
  "Almal wen in 'Verklarings'", in Die Suid-Afrikaan, Okt/Nov.  (review of Fanie Olivier: Verklarings 1967-1987).
  "Botha reis te lank op sy eie", in Vrye Weekblad, 4 November  (review of MC Botha: Zambezi).
  "Gebeente word tot lewe gewek", in Vrye Weekblad, 9 Desember (review of Etienne van Heerden: Liegfabriek).
 • 1989:
  "Plesierige boeke vir dié wat nog van regte stories hou", in Vrye Weekblad, 17 Februarie (reviews of Ferdinand Deist: Die pomporrelkônsert en ander Sandveldstories, Annemarie J. Pieterse: Tussen die waboomrante, and Morkel van Tonder: Die vloed).
  "Springlewendige Haasbroek ook nou gekéúr", in Vrye Weekblad, 3 Maart, p. B6 (review of Voornagvlug by PJ Haasbroek).
  "Missionaris se worsteling ook Joubert se selfondersoek", in Die Suid-Afrikaan, April, pp. 49 & 56. Review of Elsa Joubert: Missionaris, Tafelberg 1988.
  "Voortrekkervrou en haar hemelse beminde", in Vrye Weekblad, 9 Junie, p.16. Review of Margaret Bakkes: Susanna die geliefde, HAUM 1988.
  "Schoeman vul gate in Schreiner-sif", in Transvaler, 16 Oktober, p. 7. Review of Karel Schoeman: Olive Schreiner - 'n lewe in Suid-Afrika 1855-1881, Human & Rousseau 1989.
  "Stories vasgevang in hul stories" in Vrye Weekblad, 3 November, p. 15. Review of JM Gilfillan: Van stiltes en stemme, Human & Rousseau 1989.
  "Kraletjies om mee te speel" in Vrye Weekblad, 1 Desember, p. 15. Review of Hennie Aucamp: Kommerkrale, Tafelberg.
  "Breytenbach weef 'n spiraal van eindelose dubbelsinnigheid" in Die Suid-Afrikaan nr. 24, Desember, pp. 48-49. Review of Breyten Breytenbach: Memories of Snow and of Dust, Taurus.
 • 1990:
  "Belangrike Drum-stories gebloemlees" in Vrye Weekblad, 12 April, p. 15. Review of Michael Chapman (ed.): The 'Drum Decade' - Stories from the 1950s. University of Natal Press.
  "Die polisie se eie Trojaanse perd" in Transvaler, 2 April. Review of Jeanette Ferreira: Die mammies, die pappies, die hondjies, die katjies. Taurus.
  "Stories verslaggewing én evangelie: Emma Huismans bied weerstand" in Vrye Weekblad, 6 Julie, p. 15. Review of Emma Huismans: Berigte van weerstand. Taurus.
  "Afskeid en Vertrek boeiend - ongeag die Schoeman-sleur" in Die Suid-Afrikaan nr. 27, Augustus/ September, pp. 43-44. Review of Karel Schoeman: Afskeid en vertrek. Human & Rousseau.
  "Gekwelde stories vir madams én masters" in Vrye Weekblad, 5 Oktober, p. 15. Review of Rachelle Greeff: Die rugkant van die bruid. Tafelberg.
  "Ouderwetserig - én duiwels genoeg om te boei" in Die Suid-Afrikaan nr. 28, Oktober/November, pp 47-48. Review of Daphne Rooke: Mittee and A Grove of Fever Trees, Chameleon Press.

 • 1991:
  "Krüger skryf cowboy-roman wat nie ontstel of boei nie" in Vrye Weekblad, 1 Februarie, p. 20. Review of Louis Krüger: Gevaarlike land. Tafelberg.
  "Ontroering op grens tussen lewe en dood" in Rapport, 14 April, p. 15. Review of Wilma Stockenström: Abjater wat so lag. Human & Rousseau.
  "Die liefdesverklaring van 'n verstote vrou" in De Kat, Desember, pp. 102-104. Review of Anna M. Louw: Wolftyd. Tafelberg.

 • 1992:
  "Ook in gay liefde viole en rooi rose" in Rapport, 7 Junie, p. 6. Review of Emma Huismans: Requiem op ys (HAUM-Literêr).
  "Soveel skrywers soveel stories" in De Kat, Julie, pp. 88-89. Reviews of Corlia Fourie: Liefde en geweld (Tafelberg), Riana Scheepers: Dulle Griet (Tafelberg), P.H. Roodt: Die geel geluid van die son (HAUM-Literêr) en Chris Pelser: Soveel nagte plotseling (Queillerie-Uitgewers).
  "'n Skottel allerlei vrugte" in De Kat, Desember, pp. 121-122. Review of Kerneels Breytenbach: Morsdood van die honger (Human & Rousseau).

 • 1993:
  "In die teken van afskeid en dood" in Rapport, 28 Februarie, p. 35. Review of Elisabeth Eybers: Respyt (Human & Rousseau).
  "Verdiende loon?" in De Kat, Maart, p. 94. Review of Zirk van den Berg: Wydsbeen (Tafelberg).
  "Skrywer bly skotvry" in De Kat, Junie, pp. 102-103. Review of E. Kotze: Halwe hemel (Tafelberg).
  "'n Goeie storie" in De Kat, Julie, p. 88. Review of Eleanor Baker: Die nes (Human & Rousseau)."Brink se rebel boei" in De Kat, November, p. 89. Review of André P. Brink: Inteendeel (Human & Rousseau).
  "Greeff dissekteer akkuraat" in De Kat, Desember, p. 106. Review of Rachelle Greeff: Onwaarskynlike engele (Tafelberg).
  "Vlot stories" in De Kat, Desember, p. 108. Review of  J.M. Gilfillan: Die frank smaak van frambose (Human & Rousseau).

 • 1994:
  "Aangrypende afskeid" in De Kat, Februarie, pp. 90-91. Review of Karel Schoeman: Hierdie lewe (Human & Rousseau).
  "Sjarmante onthouboek" in De Kat, Maart, p. 94. Review of Klaas Steytler: Toe die lewe nog anders en ons nog jonk was (Queillerie).
  "Jammer van die verteller" in De Kat, April, p. 96. Review of Etienne van Heerden: Die stoetmeester (Tafelberg).
  "Skuldige whiteys en 'n groot fanfare" in De Kat, Mei, p. 83. Review of Abraham Phillips: Erfenis van die noodlot (Queillerie).
  "Die stem van vroue" in De Kat, September, pp. 105-106. Review of Annemarié van Niekerk (samesteller): Vrouevertellers 1843-1993 (Tafelberg).
  "Kratte vol stories" in De Kat, Desember, p. 120. Review of Engela van Rooyen: Met 'n eie siekspens (Tafelberg).
  "Gekombineerde bundel" in De Kat, Desember, p. 120. Review of George Weideman: Die donker melk van daeraad (Tafelberg).

 • 1995:
  "Vir die 35-plussers" in De Kat, Februarie, p. 102. Review of Marita van der Vyver: Die dinge van 'n kind (Tafelberg).
  "Boeiende Aucamp" in De Kat, Junie, pp. 82-83. Review of Hennie Aucamp: Gewis is alles net 'n grap (Tafelberg).
  "Gedigte vir die oor" in De Kat, Junie, pp. 83-84. Review of Nic Swanepoel: Woorde wat klink (Human & Rousseau).
  "Onbeholpe debuut" in De Kat, Julie, pp. 115-116. Review of Riana Scheepers: Die heidendogters jubel (Tafelberg).
  "'n Fyn oor" in De Kat, Augustus, p. 104. Review of Margaret Bakkes: Die reise van Olga Dolsjikowa en ander omswerwinge (Human & Rousseau).
  "Die ou SA" in De Kat, Augustus, pp. 104-105. Review of Etienne van Heerden: Die gas in rondawelWilhelmina (Kairos).
  "'n Wegwyser" in De Kat, Oktober, pp. 96-97. Review of Karel Schoeman: Die uur van die engel (Human & Rousseau).
  "Huldeblyke aan Alba Bouwer" in Die Suid-Afrikaan, September/ Oktober, pp. 36-37. Reviews of Alba Bouwer children’s books on the occasion of her 75th birthday.
  Kersnostalgie" in De Kat, Desember, p. 117. Review of Die goeie gety: Kers- en ander wydingsvertellinge, compiled by Lindeque de Beer (J.P. van der Walt).
  "Word aanbeveel": Under my skin: Volume One of my Autobiography, to 1949 (Flamingo) by Doris Lessing. In De Kat, Desember, p. 117.

 • 1996:
  "Eko-gedigte wat ontroer" in Insig, Januarie, pp. 27-28. Review of 'n Onbekende jaartal by Ina Rousseau (Human & Rousseau).
  "Tot op die been" in Insig, Junie, pp. 36-37. Review of Antjie Krog, Gedigte 1989-1995 (Hond).
  "Reënboog-boeke" in De Kat, April, pp. 106-108. Review of 11 books.

 • 1997:
  "Windrigtings te anekdoties" in Beeld, 3 Maart. Review of Rachelle Greeff: Al die windrigtings van my wêreld (Queillerie).
  "Moderne Schoeman" in De Kat, Mei, p. 88. Review of Karel Schoeman: Verkenning (Human & Rousseau).
  "Phillips se 'Messiasbende' sal lesers laat nadink" in Beeld, 26 Mei, p. 8. Review of Abraham Philips: Messiasbende (Queillerie).
  "Blik van buite" in Insig, Junie, p. 31. Review of Rina Sherman: Uitreis (Human & Rousseau).

 • 1998:
  "Op eksotiese oosterse spoor" in De Kat, Maart, p. 28. Review of Elsa Joubert: Gordel van smarag: 'n Reis met Leipoldt (Tafelberg).
  "Uit 35 jaar se digkuns" in Insig, Maart, p.38. Review of Ronel Foster and Louise Viljoen: Poskaarte: Beelde van die Afrikaanse poësie sedert 1960 (Tafelberg).

 • 2002:
  “‘De waarheid zal u vrijmaken’ – of niet.” Review of  Roodstof by Gillian Slovo for Zuid-Afrika 79:3, maart, p. 32.

 • 2003:
  Short profiles of eight SA books: Egoli (nov.).
  Short review of Damon Galgut: De Goede arts: Zuidelijk Afrika (dec.)

 • 2004:
  Medewerker aan het ‘Signalementen’-rubriek van het kwartaalblad Zuidelijk Afrika (NIZA) – ik attendeer op Nederlandse vertalingen van literaire boeken uit Zuidelijk Afrika.
  Short profiles of SA books: Egoli (march)
  ‘Sjamanen, sterren en sprekende dieren.’ Review of Antjie krog: Liederen van de blauwkraanvogel. /Xam-gedichten. In:  Literatuur 2004-5, juli, jaargang 21: 41-42.
  ‘Er is grond die zich hecht in je ziel. Antjie Krog keert terug naar Kroonstad.’ Trouw Boeken, 25 september, pp. 39-40. Review of Antjie Krog: A Change of Tongue/Een andere tongval. Vert. Robert Dorsman (Contact, Amsterdam)

10.  Recensies voor Aktua Pers Boek Club

1993 (July) - Jeanne Goosen: o.a. Daantjie Dromer (4pp.)
1994 (March)- Klaas Steytler: Toe die wêreld nog anders en ek nog jonk was (4 pp.)
1994 (July) - Marlene van Niekerk: Triomf (4 pp.)

11.  Algemene artikelen over literaire onderwerpen

[A summary is given of those up to 1987]

December 1972 - April 1973: Contributions to the Arts Page of Die Burger, e.g. reports on the "Sestiger" conference held at the University of Cape Town (January 1973).
1974-1984: Numerous articles on South African and Dutch literary subjects whilst foreign correspondent in Amsterdam for Die Burger and Beeld.
1974-ca.1980: Column on Dutch literature for Oggendblad's literary supplement.
1980-1984: Articles on South African literature (e.g. on Eybers, black South African authors living in exile, and cultural boycot-conferences in Europe) for de Volkskrant.
1987: Article on literary prizes for De Kat.

1989
"Breë toerisme van opinies", in Die Suid-Afrikaan, Junie nr. 21 (co-author), pp. 38-42, report on "Taal en Stryd" conference in Durban 28-30 April 1989.
"Nederlandse letterkunde in kaart gebring" in Vrye Weekblad Boeke/Books. Lente 1989, p. 25.

1990
"Inlossing deur die woord" in De Kat, Februarie. Article on Elisabeth Eybers at the occasion of her 75th birthday.
"Blitsverkoper vol verganklikheid" in Vrye Weekblad Boeke/Books. Somer/Herfs, p. 15. Review of Cees Nooteboom: Rituelen, 1980.
"Swart gat van die niks" in Vrye Weekblad Boeke/Books. Winter/Lente, pp. 13 en 20. Review of J Bernlef: Hersenschimmen, 1984.
"Lees maak jou weerbaar teen verkragting" in Vrye Weekblad Boeke/Books Somer, p. 17. Review of Maaike Meijer: De lust tot lezen, 1988.

1991
Articles related to Elisabeth Eybers’ winning of the  P.C. Hooft prize:
"Eybers in die bres vir Afrikaans" in Rapport, 2 Junie, p. 6,
"Só dig Eybers ook vir Hollandse oor" in Rapport, 23 Junie, p. 18.
"Eybers loop op unieke koord" in De Kat, Julie, pp. 85-86.

1993
"Afrikaans vir haar 'n ander land" in De Kat, Februarie, pp. 76-79. Interview with Riet de Jong-Goossens.
Review of Connie Palmen's De wetten/ The Laws (Minerva Press) in De Kat. April.

1994
"Die siek kind" in De Kat, Mei, p. 76. Tribute to Koos Prinsloo.
"Op soek na die ontwykende werklikheid" in De Kat, Junie, pp. 84-89. On the art of Marlene Dumas.

1995
"Eybers in Amsterdam", in De Kat, Februarie, pp. 94-99.
"Die vrou wat dig oor gans ons menswees." Contribution to Sarie-article on Elisabeth Eybers. 10 Mei.
"Hoe belese is jy?" Literary quiz. De Kat, Desember, pp. 126-127.

1996
"Elisabeth Eybers" in Vuka SA, April, pp. 44-46.
"Elisabeth Eybers se 'Maria' steeds 'n klein wonderwerk' in Beeld Kalender, 8 Augustus, p. 5.
"Niemand se handpop" in De Kat, Augustus, pp. 100- 108. On Charles van Onselen and The Seed is Mine.

2001
‘Het plezier van het gevonden onderwerp.’ In Bulletin Nederlands, 39, oktober 2001, 12-22.
Shortened version of this in Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de VU. 24, juni 2003, pp. 3-9.

2003
Woutertje Pieterse prijswinnaars. Intended for Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de VU. Bibliographical detail incomplete.

2004
‘Laudatio Gerrit Komrij’ in Zuid-Afrika, Amsterdam: January 2004 issue.

12.  Literaraire vertalingen

1981. Rode granaat (115 pp.). Baarn: Uitgeverij in den Toren. Translation into Dutch of Marlise Joubert: Klipkus, 1978 (Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers).
1982. Liewe vrou, liewe kinders. Letters of Jan Hoogeveen for Human & Rousseau. Translation from Dutch into Afrikaans. Collected and introduction.
1984. Kinderen en seksualiteit (176 pp.). Baarn: Uitgeverij In den Toren (Anthos). Translation into Dutch of Stevi Jackson: Childhood and Sexuality, 1982 (Oxford: Basil Blackwell).
1998. Die skietgeweer; translation of a Dutch short story by Beb Vuyk for ‘Vertaaldag Nederlands-Afrikaans / Afrikaans-Nederlands’ at the University of Leiden.
2000. Translation of the Afrikaans texts in Boer en Brit into Dutch (together with Riet de Jong-Goossens).

13.  Creative Writing

 1. Poetry in student magazines, University of Stellenbosch (1970—1973)
 2. "Happiness en die Leghorn-hen" in Lees is lekker (ed. Elize van Wyk). 1996: Pretoria: Kagiso. 1996. Appeared in 1995 in Dutch translation (by Riet de Jong-Goossens) as "Geluk en de leghorn-kip" in Kort Afrikaans (ed. De Jong-Goossens), Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, pp. 188-192. Children’s story.
 3. "Die reis" in Indaba (1997, Pretoria: Kagiso), pp. 70-78. Children’s story.

Overige activiteiten

Lid van redacties en redactieraden

 • Redactielid van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans – vanaf ca. 1996
 • Lid van de redactieraad van een speciale imprint van TNA, ‘Studies oor Suid-Afrikaanse kultuur, taal- en letterkunde’ –  vanaf ca. 2000
 • Lid van redactieraad van Stilet – vanaf ca. 2002.
 • Redacteur Zuid-Afrikaanse letterkunde voor Digitaliseringsproject  ‘Koloniale letterkunde’ – uitgaande van NIWI/ KB, Den Haag – vanaf 2004.

Links

http://www.zuidafrikahuis.nl
http://www.sun.ac.za/afrndl/tna

CV

Geboren: 18 maart 1951: Estcourt, Natal, Zuid-Afrika
ID 5103180028083

Woonadres: Weteringschans 61 II, 1017 RW Amsterdam, The Netherlands
Tel + 31 20 423 1 324
Fax + 31 20 423 1 325
e-mail:
e.jansen@let.vu.nl
ena.jansen@planet.nl 

1.  Academische opleiding

1968 Matriculation exam: High School Port Natal, Durban
1971 BA: University of Stellenbosch
1972 BA Honours: University of Stellenbosch (cum laude)
1974 MA: University  of Stellenbosch
1979 LittDocts: Theoretical and Comparative Literature, Rijksuniversiteit Utrecht, Netherlands (cum laude)
1992 PhD: University of the Witwatersrand

2.  Academische en professionele ervaring

2.1 Work Places

1972: Assistant in the Department of Afrikaans-Nederlands, University of Stellenbosch.
Dec. 1972 - April 1973: Critic on arts page of Die Burger.
June 1973 - Dec. 1973: Substitute for Prof. Dr. W.E.G. Louw in Department Afrikaans-Nederlands, University of Stellenbosh.
April 1974 - July 1974:Reporter at Die Burger.
1974-1984: Foreign correspondent for South African newspapers whilst studying in Utrecht and Amsterdam.
1977-1978: Assistant to Prof. Dr. J.J. Oversteegen, Instituut voor Theoretische Literatuurwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht.
1979-1981: Library Assistant Suid-Afrikaanse Instituut, Keizersgracht 141,  Amsterdam.
1980-1984: Freelance reporter and reviewer for Dutch newspapers, e.g. de Volkskrant.
1982-1984: Temporary editor at Elseviers Science Publishers, Amsterdam and for Anthos Publishers, Baarn.
1983-1984: Temporary lecturer Afrikaans at Department of Netherlandic Studies, University of Cologne, Germany.
1984-2000: Lecturer (until 1992), Senior lecturer (1993-1998) and Associate Professor (1999-January 2001) in the Department of Afrikaans en Nederlands at the University of the Witwatersrand, Johannesburg. Head of Department as from 1999.
2001: Appointed as ‘universitaire docent’ at Vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde at the Vrije Universiteit, Amsterdam. Takes up the post in February 2001 (70% teaching and 30% research position). Member of OSL/ Onderzoekschool Letterkunde (‘Normen en waarden’).
2002: In addition to the position at the VU takes up the endowed SAI-chair of South African literature, language and culture (‘bijzondere hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde’) at the University of Amsterdam.

2.2 Other positions held

Since 1994 –  Member of editorial team of Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, journal of Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN). Guest editor of special edition on ‘ego documents’(June 2002 issue)
September 1995 - December 1996: Book editor of magazine De Kat.
August 1995-2001: Member of Literary Commission of the "Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns" which annually awards South Africa's most prestiguous Afrikaans literary prize, the Hertzog prize, as well as best debuts and authors of children’s books.
Since September 1996: Member of Board of Advisors of "Zuidafrikaanse Bibliotheek", Uitgeverij Podium, Amsterdam.
1997 - 2000: Member of the executive governing committee of the "Internationale Vereniging voor Neerlandistiek" (as chosen representative of the South African Netherlandics scholars)
Since 1999 - Member of international editorial board of Stilet, journal of Afrikaanse Letterkunde Vereniging.  (ALV). Guest editor of special edition “’n Blik van buite”  (September 2000 issue).
Since May 2003 – member of ‘Commissie voor Zuid-Afrika’, Maatschappij der Nederlandse letterkunde.
Since 2004 – South African editor of internet site on Dutch colonial literatures.

3.  Membership of professional bodies/associations

Maatschappij der Nederlandse Letteren (MNL)
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Representative of South African members on executive committee of the IVN 1997-2000
Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL) – as from 2001
Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN)
Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap (SAVAL)
Afrikaanse Letterkunde Vereniging (ALV)
Van Riebeeck Vereniging (VRV)
Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV)

4.  Academic distinctions/fellowships/awards/subsidies

4.1 Bursaries, grants and subsidies

1972 and 1973: HSRC bursaries for Honours and MA studies
1974-1979: For LittDocts study in Holland: HSRC, NZAV, Harry Crossley, Coca-Cola.
1990: Anderson Capelli Wits (R10 000), NZAV, Amsterdam (f2200), Van Ewijk Stichting (R2000), Stigting Neerlandia (R2000), HSRC for Ph D study (R1800) = R18 000
1991: HSRC Senior Research bursary (R18 000 plus R4500)= R22 500
1993: Department Afrikaans & Nederlands Wits Research Fund R3500, Van Ewijk Stichting R2000 (research Elizabeth Conradie – founder of the Suid-Afrikaanse Instituut, Amsterdam).
1994: Department Afrikaans & Nederlands Wits Research Fund - R1000 (research Eybers). Air ticket paid by De Kat - R2000.
1995: Travel allowance by ZASM for symposium on Elisabeth Eybers, University of Amsterdam - R3500.
1996: Anderson Capelli Wits - R25 000.
1996: To J.L. van Schaik Uitgewers for production costs of Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam - Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika, University of Stellenbosch: R10 000 subsidy.
1997: HSRC grant for attending ICLA conference - R3950
1997: IVN grant for attendance of IVN conference - R3000
1997: To Amsterdam University Press for the costs involved with the translation and production of the Dutch edition of Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybersin Amsterdam:

 1. Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika, University of Stellenbosch - R20 000 subsidy;
 2. Rupert International, Stellenbosch - R10 000 subsidy for the publication of Afstand en verbintenis
 3. Department of Arts and Culture - R32 670 subsidy.

1997: Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek for my project: "'n Vergelykende studie van die kampdagboeke van Afrikaanse vroue in die Anglo-Boereoorlog en Nederlands(-Indiese) vroue in Japannese kampe in Indonesië tydens die Tweede Wêreldoorlog"  - R5800.
1998: Elisabeth Eybers Bursary for Senior Researcher sponsored by Albert Wessels Trust Fund (administered by Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns) - R37 400.
1998: Wits travel grant to attend SAVN conference, Cape Town (July) - R1850
1999: For SA edition of Boer en Brit: Afrikaanse en Nederlandse tekste uit en om die Anglo-Boereoorlog by Protea Boekhuis: Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika, University of Stellenbosch - R25 000.
1999: Wits Conference Fund - R9 000 for attending "New African Perspectives" conference in Perth, Australia
For Dutch edition of Boer en Brit to be published in April 2001 by Amsterdam University Press:

 1. Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika, University of Stellenbosch - R15 000 subsidy for translation
 2. Het Vaderlandsch Fonds, The Hague: f3 000 subidy towards production costs
 3. Noordelike Kennisnetwerk/ Nederlandse Taalunie – R15 000 for copyright expenses

2000: Noordelike Kennisnetwerk, SAVN: R13 000 for research in Indonesia on Indonesian-Afrikaans connections. Research visit took place during July - August 2001.
2003: For costs involved with the symposium I held on 11th April with the re-inauguration of the ‘bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde’ at the Universiteit van Amsterdam – R8000 from Stichting Neerlandia, Bloemfontein.
2003 – Van Ewijck Stigting, Cape Town: contributes to SA research of ‘bijzonder hoogleraar ZA letterkunde UvA’

4.2 Other

1996: Finalist in Book Journalist of the Year Competition organised by Leserskring/ Leisure Books (1995). My interview with Elisabeth Eybers (De Kat, February 1995) was unanimously chosen by panel of four (André P. Brink, Rykie van Reenen, Mazizi Kunene and Cathy Knox) to be best single contribution.
1996: Mention in Femina Women's Directory.
1997: Merit prize in Book Journalist of the Year Competition of Leeskring/Leisure Books (1996).

5.  Academic visits and lectures

1989
16 November: Department Afrikaans, University of Natal, Durban. Paper on "Eybers die vreemde eend".

1990
July/August: Eybers research at Universiteit van Amsterdam Bibliotheek, NZAV Biblioteek, Amsterdam Openbare Bibliotheek. Discussions with Elisabeth Eybers. Visits to Em. Querido Uitgewers and G.A. van Oorschot.

1991
April - July: Eybers research at Universiteit van Amsterdam Bibliotheek, NZAV Biblioteek, Amsterdam Openbare Bibliotheek, archives of Em Querido and G.A. van Oorschot Uitgewers.

1993
Augustus: Russia. Discussions with Mrs Natasha N. Rakova, lecturer Afrikaans at Moscow State Institute for International Relations, 76 Verdardskogo Pr, 117454 Moscow. Also with Dr. Elena Kotlyar, Institute of World Literature, USSR Academy of Sciences, African Section, Vorovsky Street 25a, 121069 Moscow, and with Prof. Valery P. Berkhov, Head of the Department Scandinavian Languages, University of St. Petersburg, Universtetskaya Nab 7/9, 199034 St. Petersburg.
December - January 1994: Amsterdam. Archival research on Elizabeth Conradie. SAI-biblioteek, Amsterdam.

1994
November: Amsterdam. Visits to Elisabeth Eybers, Querido, Van Oorschot, friends of Eybers (e.g. Thérèse Cornips) in connection with Eybers interview for De Kat and book (publication 1996).

1995
March: Amsterdam. Lecture at Eybers symposium, Universiteit van Amsterdam: 6 March. Lecture at Katholieke Universiteit van Nijmegen: 7 March. Visits to Elisabeth Eybers, Cornips, Ester, De Jong-Goossens, Afrika Studie Centrum, Meulenhoff Publishers, SAI-biblioteek.

1996
July – December (half of Wits sabbatical leave): Amsterdam. Research on travel literature and postcolonial literary theory. SAI-bibliotheek, Scheepvaartmuseum-biblioteek, IIAV. Attendance of Linschoten conference (Nov.) and Nederlandse Taalunie conference: "Cultuur buiten de Muur", 13 December.

1997
August: Amsterdam. On 4 August: Lectures and workshop on "Het metaphysisch verlangen in de poëzie van Elisabeth Eybers" at International School for Philosophy, Leusden. Attendance of ICLA (16-22.8) and IVN (24-29.8) conferences, Leiden.
December: Organiser and leader of group of South African authors visiting Dutch and Belgium universities at the invitation of the Nederlandse Taalunie.

1998
July - January 1999: Guest lecturer at Vrije Universiteit, Amsterdam teaching a semester long "werkcollege", "Boereoorlog-kampdagboeke" - 3rd and 4th year students.
September:  Guest lecturer at University of Utrecht in course on SA literature (Vatmaar by AHM Scholtz)
October: Guest lecturer at University of Leiden in course on Poetry (Balans by Elisabeth Eybers)

1999
March - May: Guest lecturer at Seksi Belanda, Universitas Indonesia (Depok) in Jakarta, at the invitation of the Erasmus Taalcentrum, sponsored by the Nederlandse Taalunie - teaching courses to students and lecturers on i) South African women's literature, ii) representations of Indonesia in South African literature, iii) post-colonial South African literature, iv) the development of Afrikaans as a language.
4 October: Department Afrikaans, Randse Afrikaanse Universiteit. On De aanslag by Harry Mulisch.
26 & 28 October: Guest lecturer at University of Utrecht in course on South African literature (on concentration camp diaries and on Dieswerfjare van Poppie Nongena by Elsa Joubert)

2000
January - June: Guest lecturer at Vrije Universiteit, Amsterdam teaching a semester long "werkcollege" on "Representaties van Zuid-Afrika in Nederlandse teksten van Van Riebeeck tot Van Dis".
12 January: Lecture on South African literary historiography at Leiden University (Onderzoekschool Literatuurwetenschap)
9 March: Lecture on the volume compilation of Elisabeth Eybers’ poetry at Vrije Universiteit, Amsterdam (Onderzoekschool Literatuurwetenschap)
7 & 9 November: Guest lecturer at University of Utrecht in course on South African Literature:on ‘(Literary) History and the Afrikaans Literature – with special reference to Krotoa/Eva’ and on Boer women’s diaries

2001
3 April: Guest lecturer at University of Utrecht in course on ‘Migrant Literature’: Eybers as migrant’
26 April: Speaker at international symposium on ‘Trauma en verbeelding: Zuid-Afrikaanse literatuur en kunst’/ ‘Trauma and imagination: South African literature and art’ at the University of Groningen: ‘Johanna van Warmelo en Antjie Krog: Het ethisch ongemak van de lezers van getuigenverklaringen’.
25 and 27 September : Guest lecturer in programme ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’ at the University of Utrecht.

2002
17 November: ‘De literaire waardering en prijzen voor jeugdliteratuur – VU; afscheid Anne de Vries.
25 November: ‘De literaire waardering en prijzen voor jeugdliteratuur – UvA lecture series
9 and 12 December: Two lectures in programme ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’ – Utrecht University

2003
14 March: ‘De Kaapse echoput. Nederlandse reizigers over Zuid-Afrikanen 1652-nu’ in Mastercourse series ‘Het beeld van de vreemdeling in de Nederlandse literatuur van Middeleeuwen tot Moderne Tijd’ – UvA
14 november 2003: ‘Representations of Eva/Krotoa’ – ‘Truth or Dare?’ The conference. Celebrating 15 years of Women’s Studies. University of Utrecht.
21 november 2003: ‘Constructions of Krotoa’. ‘Transformation of Culture in the South African Context. Conference in Memory of Richard Miles. Rijksuniversiteit Groningen.
8 December: Lecture on Krotoa interpretations in programme ‘Social, political and cultural transitions in post-apartheid South Africa’ – Utrecht University.

2004
22 januari 2004: Zuid-Afrikaanse literatuur. OSL-winterschool ‘De koloniale erfenis’ VU
27 januari 2004: Zuid-Afrikaanse letterkunde. Onderdeel van lezingcyclus ‘Zuid-Afrika een land van tegenstellingen’,  over Zuid-Afrikaanse etterkunde. HOVO Erasmus Universiteit, Rotterdam.
29 januari 2004: Antjie Krog en de hedendaagse Zuid-Afrikaanse poëzie. Studium Generale ‘Spraakmakende boeken’. Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen.
10 maart 2004. ‘Elisabeth Eybers as transmigrant – haar Kaapse draai.’ Openingslesing Woordfees Stellenbosch 2004.
[Ook voorzitter tijdens Woordfees van sessie over Eilande: Dan Sleigh met vertalers André Brink en Riet de Jong-Goossens.]

6.  Ph.D. Supervision and External Examing in South Africa

1995 - 1999: Ph.D. candidate Annemarié van Niekerk: ‘n Hersiening van die geskiedskrywing van Afrikaanse vrouekortverhale
Nov. 1992: Johannesburg College of Education (JCE) for Afrikaans course
Jan. 1993: For M.A.-student University of Natal (Durban)
Nov. 1993: JCE for Afrikaans course
1995: Honours for Unisa
1997: Honours (Dutch literature) University of Natal (Durban)
1998: Graduate students Afrikaans at Unisa (remarking)
1999: Graduate students Afrikaans at Unisa (remarking)

7.      Departmental teaching and other duties

7.1 Wits, Johannesburg

From 1984 to 2000 I taught many different Afrikaans and Dutch literature courses at the University of the Witwatersrand from first year BA to MA levels. I have furthermore been responsible, in some cases jointly, for library acquisitions from the Netherlands, for compiling the departmental study guide book, liaison with Dutch universities and lecturers, initiator and co-ordinator of a new honours course "Eietydse  Afrikaanse letterkunde", organisation and/or presentation of Afrikaans literature workshops for teachers from Soweto on the school curriculum and for lecturers from South African universities on Dutch literature.

7.2 Vrije Universiteit, Amsterdam

As from 2001 I am responsible for poetry and prose analysis courses, a youth literature course as well as  ‘werkcolleges’ per year. Co-lecturer with colleaugues in joint courses such as on postcolonial literature, ‘beeldgedichten’, ‘leestafel’ etc. Supervisor of students writing ‘doctoraal’ theses:
Lonneke van Genugten: september 2001 (cum laude)
Laura Hylkenma: February 2002
Annemarie Droste: January 2003 (together with Dick Schram)
External supervisor of others (2003: José van Kooten, Maaike Noordhuis, Judith Lavrijssen – at Woord en Beeld/ Engels).

7.3 Universiteit van Amsterdam


Second examiner of 2 theses during 12003: with Bert Paasman & Sjef Bogman.
BA thesis: Dolinde van Kol (December 2003)
MA thesis: Wanda Micke (January 2004)
Werkcolleges for 3rd & 4th years doctoraal students

 1. April – May 2001: ‘Boer & Brit’
 2. September – December 2002: ‘Buitebeentjies: beroemde Suid-Afrikaanse romanpersonages’
 3. February – May 2004: ‘O wye en droewe land’: het tekst-appèl van de Zuid-Afrikaanse literatuur 
 4. February – May 2005: ‘Tot siens, Kaapstad’

8.  Profession/ Discipline

8.1 University of the Witwatersrand

1987-1989 Member of the Board of the Faculty of Arts
1988-1989 Member of the Faculty of Arts Admissions Committee
1989-1990 Member of the Faculty of Arts Committee for Detained Students
1996- 2000 Member of the Faculty of Arts Higher Degrees Committee
1998-2000 Member of the Board of Faculty of Arts
1998-2000 Member of Senate
1998-Jan.2001 Head of Department of Afrikaans en Nederlands
Since June 2003: Honorary Professorial Research Fellow

8.2 Vrije Universiteit, Amsterdam

Since 2002: Member of Opleidings commissie
Since 2002: Member of Internationaliserings commissie (South Africa)
Since 2004: Member of Onderwijs Commissie

9.  Organisation

Johannesburg:
1991: "Breek die mure af" conference of Vrye Weekblad.
15-17 July 1993: "Afrikaans uit die doofpot: versweë kwessies in die Afrikaanse letterkunde en kritiek", Wits.
16-19 January 1995: Neerlandistiek Werkwinkel, Wits.
15-18 January 1995: Neerlandistiek Werkwinkel, Wits.

The Netherlands:
March 1996: Poetry International in Johannesburg  - Nederlandse Taalunie project.
December 1997: "Skrywers en Schrijvers" - visit of six Afrikaans writers to Holland and Belgium  - under the auspices of the Nederlandse Taalunie.
11 April 2003: Symposium on South African Literature, Singel Kerk, Amsterdam. Speakers Bert Paasman, Marije Barend-van Haeften, Sief Veltkamp-Visser,  Adriaan van Dis and Zoë Wicomb. UvA/ SAI.

10. Member of Juries

1991:  De Kat short story competition: April  (together with Hennie Aucamp and Fanie Olivier). Winner Koos Prinsloo: "Die wond".
1994:  Tarentaal. Best advertisement for April (together with advertising specialists). Organisation De Kat.
1994:  M-Net Book prize (Afrikaans section) for 1993 (together with 7 other panel members), April: Durban. Winner: Lettie Viljoen’s KarolinaFerreira.
1995:  M-Net Book prize (Afrikaans section) for 1994 (together with 5 other panel members), April: Johannesburg. Winner: Marlene van Niekerk’s Triomf.
Since 1996:  Member of Letterkundige Kommisie of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns which chooses winners of the Hertzog prize (Ina Rousseau 1996; Reza de Wet 1997; Elsa Joubert 1998, Breyten Breytenbach 1999),the  Eugène Marais prize (A.H.M. Scholtz and Hammond 1996, Jaco Fouché 1997, Johann Botha 1998, Christoffel Coetzee 1999) and the Tienie Holloway and Alba Bouwer prizes for children’s and youth literature.
1997: De Kat Novel competition. Winner: Christoffel Coetzee's Wat word van Generaal Mannetjies Mentz?
1997: Ernst van Heerden Creative Writing Award, Wits.
1999-2001: Member of Letterkundige Kommissie of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (absent at most meetings because of Amsterdam obligations).
Since 2002: Reader for London-based Noma Award for Best Book in Africa
Since 2003: Member of Jury for Stichting Jan Campert Prijze: amongst which the Constantijn Huygens prize.

11. Speaker at "Leeskringe" and literary meetings

1986: on Cees Nootebooms Rituelen (Krugersdorp).
1996: on Afstand en verbintenis (Vereeniging, Glenstantia, Randburg and Benoni).
1997: on Afstand en verbintenis (Somerset-West and Bloemfontein).
2001: on Antjie Krog in poetry series in ‘De Rode Hoed’, Amsterdam (20 November)
2003: Laudatio for Gerrit Komrij at annual meeting of NZAV, Singelkerk, Amsterdam (15 November)
2004: invited to speak on Antjie Krog in Groningen and Rotterdam

12.  TV en radio, interviews

 1. Skrywers en boeke (SAUK-gesprek) on Verklarings together with Lucas Malan and Fanie Olivier (Nic Swanepoel). 10 March 1989.
 2. Dutch Literama radio interview on Elisabeth Eybers with Hans Ester and Pierre H. Dubois (Marga Käss). 4 June 1991.
 3. Dutch Camera Obscura (KRO) radio interview on Afrikaans literature (Karin Evers), 6 June 1992.
 4. "Klankbord" radio programme on Wits Winterforum, June 1993.
 5. "Ses op Een" TV programme on Wits Winterforum, 17 July 1993.
 6. "Klankbord" radio programme on Koos Prinsloo, 7 March 1994.
 7. "Klankbord" radio programme on Vrouevertellers, 1 August 1994.
 8. TV interviews about M-Net prizes: April 1994 en 1995.
 9. TV interviews on South African literature in programme "Women in Focus: Body and Soul", CCV, 12 December 1995.
 10. Radio interview with Leon van Heerden (Hoëveld Stereo) on Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam, 16 March 1996.
 11. Radio interview with Daniel Hugo on 25 April 1996 on Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam.
 12. September 1996: interview with "Twee vandaag", Nederland 2/ Dutch TV on Afrikaans and the visit of Queen Beatrix to SA.
 13. 31 January 1997: "'Taal het ons uit twee pole saamgetrek.' Ena Jansen beschrijft Elisabeth Eybers als dichteres tussen Nederland en Zuid-Afrika". Interview in Reformatorisch Dagblad Cultuur, 31 January 1997 Interview Enny de Bruijn.
 14. 7 September 1997: Interview  Jacobine Geel for Ikon-Radio on Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam.
 15. 3 December 1997: Radio interview (Dutch AVRO) on SA authors' visit to Holland and Belgium.
 16. December 1998 and Janauary 1999: Numerous interviews on Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam: for Dutch radio programmes, newspapers and magazines (e.g. ‘Het kwetsbare uitspreken zonder zich te verraden’ – poëzie van Elisabeth Eybers blijft wonderbaarlijk’ in Folia 18, 8 januari 1999, p. 8), as well as a TV interview together with Elisabeth Eybers in Hanneke Groenteman's TV show "De plantage", 14 January 1999.
 17. 3 Februarie 2001. Interview Beeld (Stephanie Nieuwoudt), ‘Taal nie dood, net anders uitgedra’. Emigrasie verarm nie, maak Afrikaansheid internasionaal – Jansen.
 18. April 2001. Contribtion to BBC documentary ‘Aletta Jacobs: For the Sake of Common Good’
 19. September 2001. Interview in Insig (Frederik de Jager), ‘In Van Wyk Louw se stoel’, p. 60-61.
 20. 24 December 2001. Contribution to radio programme of Ikon on religion and literature.
 21. Interview on Gillian Slovo’s Red Dust/ Rood Stof on Ikon Radio (date not sure).
 22. During 2002: Two SA TV profiles/ interviews for programmes ‘Sandra op ‘n Drafstap’ and ‘Pasella’
 23. ‘Ena Jansen: ‘Nederlanders mogen zich weer interesseren voor Zuid-Afrika’. (Barbara Nieuwnhuisen).  Nieuwsbrief Faculteit der Geesteswetenschappen, mei 2002, pp. 9-10.
 24. ‘Jansen hervat jarelange verbintenis’. Interview Gawie Keyser, Die Burger 10 April 2003.
 25. ‘Meer dan één ziel, kleur of taal.’ Interview Enny de Bruijn in Reformatorisch Dagblad, 14.4.2003, p. 12.
 26. ‘Wars van categorisering.’ Interview Margit van der Steen, Historica 26:2, juni 2003, pp. 16-18.
 27. 14 September 2004. Afrikaans Stereo radio interview Cape Town - Daniel Hugo.

13. Selector for publishers

Riana Scheepers: ms. Dulle Griet - Tafelberg (Nov. 1990)
Emma Huismans: ms. Requiem op ys - HAUM-Literêr (Jan. 1991)
Harry Kalmer: ms. XRay-Amen en die Vingers van God - HAUM-Literêr (April 1992)
Rachelle Greeff: ms. Onwaarskynlike engele - Tafelberg (August 1992)
Philip de Vos: ms. Witmense - storie uit 'n gefokte land - Haum-Literêr (February 1993)
Joan Hambidge: ms. Sonderspel - Human & Rousseau (March 1993)
R.R. Ryger: ms. Drank, seks en Alan Chaney - Haum-Literêr (April 1993)
Johan van den Berg: ms. Is: 'n Reisbeskrywing - Human & Rousseau (May 1993)
Ian Liebenberg: ms. for Haum-Literêr (August 1993)
Emma Huismans: ms. for Haum-Literêr (February 1994)
Riana Scheepers: Short stories for Tafelberg (March 1994)
Lyfspel/Body play Erotic stories - selection for Haum-Literêr (March 1994)
Hubrecht van As: ms. on early Johannesburg family life - for Kwela Publishers (March 1995)
Madeleine van Biljon: ms. Skuins voor Maandag - Tafelberg (August 1995)
Marlise Joubert: Klipkus - considered for republication - Tafelberg (November 1995)
Dolf van Niekerk short stories - Tafelberg (March 1996)
Joan Hambidge: ms. "Hyg-novellettas" - Human & Rousseau (Nov. 1995, January and April 1996, February 1997)
Fanie Olivier: Verslae van die lewe (poetry) - Human & Rousseau (April 1996)
Advisor for Queillerie on Marlene van Niekerk’s  novels Triomf and Agaat.
Advisor for Querido on Dan Sleigh: Eilande and Ingrid Winterbach: Niggie

14. Conference/ Symposium Participation

Before 1989, amongst others: attendance of ‘Sestiger’ conference in February 1973, various Afrikaanse Skrywersgilde meetings in South Africa and as reporter/ observer for e.g. de Volkskrant at ANC cultural conferences in Amsterdam.

1989
14-15 April SAVAL, University of Potchefstroom
28-30 April "Taal en Stryd", University of Natal, Durban
8-12 July "Crossing Borders", IDASA/ANC - Victoria Falls; meeting between South African authors and critics living in South Africa  and those in exile.
26 August Afrikaanse Letterkunde Vereniging (ALV): Report back on Vic Falls Meeting with ANC - UNISA.
30 Nov. - 2 Dec. Afrikaanse Skrywersgilde, "Die rol van die skrywer in Demokratisering", Broederstroom.

1991
3-5 May. "The decolonization of imagination", Paradiso, Amsterdam.
4 October. "Leeskringseminaar" in Welkom. Paper on John Miles: Kroniek uit die doofpot.
2-5 December. "New Nation Writer's Conference", Wits, Johannesburg.

1992
22-25 January. Internasionale Neerlandistiekkongres, PU vir ChO, Potchefstroom. Paper "Elisabeth Eybers - 'n Nederlandse digter"
19-21 March. SAVAL, Broederstroom.
1-3 Oktober. ALV, Stellenbosch. Paper "Elisabeth Eybers in die Nederlandse kritiek".

1993
25-27 March: SAVAL, P.U. vir ChO, Potchefstroom
30 April: ANC's cultural conference, Johannesburg
15-17 July: "Afrikaans uit die doofpot", Wits

1994
21-23 January: Afrikaans/ Netherlandics conference, Vrije Unviersiteit, Amsterdam.
October: Nasionale Leeskring seminar at Welkom - paper on Pierre de Vos' SlegsBlankes/Whites only.

1995
16-19 January: Neerlandistiek workshop, Wits. Guest lecturers Bert Paasman, Arie Gelderblom, Ad Zuiderent, Hugo Brems.
6 March: "Elisabeth Eybers tussen Afrika en Europa", Eybers symposium, Universiteit van Amsterdam.
1-4 August: International conference of SAVN, Bloemfontein.
Oktober: Nasionale Leeskring seminar at Welkom. Paper on Jeanne Goosens' 'n Gelyke kans.

1996
15-18 January: Neerlandistiek workshop, Wits. Guest lecturers Kees Groeneboer, Karel Jansen, Frank Jansen, Marlene Coutueur.
16 October: At Sociëteit de Witte, Den Haag. Paper on the Afrikaans literature and Elisabeth Eybers. Report in De Witte 5de jaargang:9, december: pp. 4-7.
November: Linschoten Vereniging, Amsterdam
December: "Cultuur buiten de muur", Nederlandse Taalunie, De Brakke Grond, Amsterdam

1997
24-26 March: SAVAL mini conference, University of Pretoria. Paper: "Dr. Aletta Jacobs van Amsterdam se Reisbrieven: 'n storie oor 'n reis deur Suid-Afrika in 1911 met die doel om vrouekiesreg te propageer."
2-5 June: Nederlandse Taalunie colloquium "Nederlands in de wereld", Itala, Kwa Zulu-Natal. Member of a panel.
16-22 August: ICLA international Conference (XVth), Leiden. Theme: "Literature as Cultural Memory". Paper: "The discourse of difference in Reisbrieven uit Afrika en Azië (1913) by Dr. Aletta Jacobs: A Dutch feminist's perspective on South Africa and the Dutch East Indies". Chair of a session.
24-29 August: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek conference, Leiden. Member of panel.
10-11 September: Nasionale Leeskring seminar (Boekmakietie), Bloemfontein: Papers on Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam (Jansen) and Ons klein en silwerige planeet (Marais and Zuiderent).
1 December: "Colonial literature and European historiography", Leiden (Onderzoekschool Literatuurwetenschap & University College London).

1998
15 January: Neerlandistiek workshop, Potchefstroom. Guest lecturers Matthijssen, Kloek and Flasschelaars.
2-5 June: SAVAL Conference "A Sense of Space", Wits: Member of Panel on "Literature in Translation"
7-11 July: SAVN Third International Conference: Paper on "Een eeuw van onrecht. De veranderende rol van Nederlands/Afrikaans als taal van (aan-)klacht in Zuid-Afrika: van Johanna van Warmelo tot Antjie Krog."
6 December: ‘Elisabeth Eybers als immigrant’ at Afrika Studie Centrum 30th birthday commemoration. Felix Meritus, Amsterdam.

1999
25-28 November: New African Perspectives Conference (ASSAAP 99) in Perth, Australia. Paper on "'I also have decided to tell about my sorrowful suffering.' The complex (post-)colonial discourse in autobiographical women's texts about the South African War (1899-1902).

2000
September: ICLA conference held at Unisa, Pretoria. Paper on Boer War women’s diaries.
17-18 November: Nederland in de koloniën; de koloniën in Nederland. Tropen Instituut, Amsterdam. Observer.
December: Conference on Indonesian women, University of Leiden. Observer.

2001
16-18 January: Neerlandistiek workshop, Stellenbosch. Guest lecturer Michiel van Kempen.
22-24 March:  “Writing Europe 2001. Migrant Cartography”. Conference organized by the Universities of Amsterdam and Leiden. Paper on ‘The risks migrating words take: The Afrikaans poetry of Elisabeth Eybers in a European Context’.
26 April: Speaker at Groningen University at symposium on ‘Trauma en verbeelding: Zuid-Afrikaanse ltieratuur en kunst’: ‘Johanna van Warmelo en Antjie Krog: Het etisch ongemak van de lezers van getuigenverklaringen.’

2002
10 July: ‘Identity formation in Anna Barry’s Anglo-Boer War Diary’ at XXth Word Congress of Sociology in Brisbane, Australia.
20 September: ‘Krotoa/Eva – een Khoi-vrouw in het huishouden van Jan van Riebeeck. Haar voortleven in de Zuid-Afrikaanse letteren.’ At a VOC-meeting of the Werkgroep Indische Letteren, University of Leiden.
29 November: ‘Wat kinderen vinden is ook niet altijd zaligmakend. De vermaledijde vraag, “wat is (goed) jeugdliteratuur?” revisited.’ – Youth literature symposium for the Alumni day Neerlandistiek VU (departure of Anne de Vries).
2 December: ‘”Facing firm, emphatic emptiness.”’ Elisabeth Eybers in Amsterdam.’ Paper at symposium ‘Literatur und Migration: Südafrika’, Vienna, Austria.

2003
11 April: ‘”Eva, wat sê hulle?” Konstruksies van Krotoa in die Suid-Afrikaanse letterkunde.’ Inaugural lecture, bijzondere hoogleraarschap Zuid-Afrikaanse letterkunde, Aula, University of Amsterdam
30 May: Paper ‘Grense en identiteitsvorming in Anna Barry se dagboek Ons Japie (1960).’ Durbanse colloquim oor Nederlandse en Suid-Afrikaanse outobiografiese tekste. Universiteit van Natal.
25 August: Key note ‘Ampie aan de Amstel: de creatieve energie van grensoverschrijding in de Zuid-Afrikaanse letterkunde’, Rijsuniversiteit Groningen:  XVde IVN congres ‘Neerlandistiek de grenzen voorbij. 24-30 augustus.
14 November: Paper ‘Representations of  Eva/Krotoa’ at ‘Truth or Dare? – The Conference’. Celebrating 15 years of Women’s Studies, University of Utrecht.
21 November: Paper ‘Constructions of Krotoa’ at ‘Transformation of Culture in the South African Context’ conference – in memory of Richard Miles, Groningen University.
6 December: TANAP-project ‘Zuid-Afrikaanse biografie en geschiedenis’. Universiteit Leiden.

2004
7-8 januari: Paper ‘Het spiegelschrift van Elisabeth Eybers ontcijferd in de Nederlandse kritiek.’ Congres rond de uitreiking van het eredoctoraat aan Kees Fens: ‘De (on)feilbare kritiek. UvA.
5-6 March: ‘The Letters Home Festival. South African Exiles and Emigrés Writing Aborad’. St John’s College, Cambridge.
16April 2004. Symposium ‘Over Poëzie’. Afscheid Dick van Halsema. VU, Amsterdam.
23 September: Paper ‘Die “Engelse nooientjie” Anna Barry se oorlogsdagboek Ons Japie (1960) revisited.’ Joint ALV/SAVN conference. Potchefstroom, 22-25 september.

15. Algemeen

1984 - 1990: Active member of anti-apartheid member struggle organisations in Johannesburg, South Africa: the Black Sash, End Conscription Campaign and Afrikaanse Demokrate.

Ancillary activities

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam
Unknown
02 januari 2014
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 13 november 2015
© Copyright VU University Amsterdam
Go directly to:

spamfuik@vu.nl