Home
Nieuwsarchief
25-01-2012

Boekpublicatie - Tony Feitsma over Joast Halbertsma

In de bundel "Tussen Hemsterhuis en Grimm - Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige" zijn artikelen van Feitsma over deze veelzijdige taalgeleerde gebundeld. Feitsma (1928-2009) was in leven hoogleraar Fries aan de Vrije Universiteit.

Leven en werk van een veelzijdige taalgeleerde
Leven en werk van de taalkundige, schrijver en predikant Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) hebben steeds opnieuw de aandacht weten te trekken, zowel in Friesland als daarbuiten. In de jaren 1994-2003 heeft Tony Feitsma uitgebreid onderzoek verricht naar deze veelzijdige taalgeleerde en daarover in een reeks van publicaties verslag gedaan. In de bundel Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige is een twaalftal van haar belangrijkste artikelen over Halbertsma bijeengebracht.

Halbertsma in een bredere context
Bij haar onderzoek ging het Feitsma om de positie die J.H. Halbertsma innam tussen de oudere taalwetenschappers uit de achttiende eeuw en historisch-vergelijkende taalonderzoekers van zijn eigen tijd zoals Jacob Grimm. Ze heeft de taalkundige ideeën van Halbertsma in een bredere context bestudeerd dan tot dan toe gedaan was en een beeld van hem geschetst als taalkundige en taalideoloog in de context van het taalkundig Europa van de eerste helft van de negentiende eeuw. Het is de verdienste van Feitsma dat zij daarmee ook de indertijd befaamde Nederlandse Schola Hemsterhusiana nadrukkelijk weer de haar toekomende plaats heeft gegeven in de contemporaine Europese linguïstiek. De meertaligheid van deze bundel (Fries, Engels, Duits en Nederlands) is dan ook niet toevallig.

Tussen Hemsterhuis en Grimm, een uitgave van de Fryske Akademy te Leeuwarden, werd bezorgd door oud-medewerkers en VU-collega’s Els van der Geest, Frits van der Kuip en Jan Noordegraaf.  Het boek telt 298 pagina’s (ISBN 978-90-6273-895-3) en is te bestellen bij Afûk, Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden. De prijs bedraagt 25 euro.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl